denica

В ОДЗ № 19 работят учители, медицински сестри и помощник-възпитателки, които притежават най-важното качество, необходимо в детската градина – обич към децата.
Възпитателно-образователната работа за овладяване на ДОИ се осъществява съобразно програмата „Активността на детето в детската градина”. Във всички групи се ползват утвърдените от МОМН учебни помагала на издателство „Изкуства”.
Особено внимание се обръща на социалната адаптация на децата, зачитане на различните от нас, уважение към техните бит и традиции и индивидуални особености.
Обучението в ОДЗ-19 се осъществява чрез основната дейност на децата т. е. играта. Игрите в детската градина биват дидактични, сюжетно ролеви, подвижни, конструктивно технически, игри-драматизации. Чрез тях децата претворяват наученото за живота и труда на възрастните, в тях те изявяват себе си, влизат в роли и постепенно се подготвят за най-важната предстояща им роля – ролята на ученик.
Освен играта и обучението в ОДЗ-19 децата се учат и на труд чрез изпълнение на елементарни поръчки, овладяване на умения за самообслужване, оказване помощ на възрастните.

037